Levis Intro Series

Chuỗi sự kiện âm nhạc của Levis từ Bắc vào Nam với phong cách thể hiện thú vị độc đáo theo hướng Collage Art. Hình thức thể hiện phù hợp với phong cách xây dựng hình ảnh của thương hiệu và các thành phần liên quan tới thương hiệu.

STORYBOARD

GRAPHIC

Levis Intro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat