Ding Dong App

Group Order – một trong số những tính năng nổi bật nhất của DingDong, nơi cho phép người mua hàng theo nhóm, tất cả những gì khách hàng phải làm là tạo một giỏ hàng đặt hàng theo nhóm khi mua sắm hoặc khi thanh toán. Một liên kết sẽ được tạo để họ chia sẻ với bạn bè của họ.

GRAPHIC

Ding Dong App

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.